Vaccin door God gegeven?

922Red pills for COVID-19

“Een christelijk moreel perspectief?”

“Het is niet mogelijk om op de juiste manier van iemand te houden en zo te handelen dat zijn gezondheid onnodig in gevaar wordt gebracht. Als we door de minimale last van het dragen van een masker anderen mogelijk kunnen beschermen tegen ernstige ziekten, dan lijkt het erop dat we een morele verplichting hebben om een ​​masker te dragen. Hetzelfde kan gezegd worden voor COVID-19-vaccinaties. Als we door ons te laten vaccineren anderen tegen ziekte kunnen beschermen, dan hebben we, gezien het gebod van onze Heer om naasten lief te hebben, de plicht om ons te laten vaccineren. Vaccinaties beschermen mij niet alleen, maar beschermen ook andere kwetsbare leden van de samenleving.
Bron: Public Discourse

Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? 21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.
1Kor1:20(sv)

Als ik me niet laat inenten hoeft een ander die wel ingeënt is daar geen problemen mee te hebben, die vertrouwd toch op het vaccin?
Wanneer iemand niet ingeënt is heeft daar zelf de keuze voor gemaakt.
Mooi gezegd, dat we onze naasten lief moeten hebben, maar is het dan niet dat we onze medemens boven God stellen? lees eens wat Jezus zegt in Luk. 10 vers 27

En hij antwoordende zeide:  Gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.

In Jezus Christus mag ik vertrouwen op God en gun en verlang dat anderen dat ook kunnen doen. Dat heb ik vele malen liever dan dat zij beschermd zijn tegen Corona.
Is het geen hypocriete gedachte dat we ons laten inenten om anderen te sparen omdat we ze liefhebben? Vaccineren doen we door angst en liefde drijft de angst uit, zegt God in Zijn Woord.

Is de bewering niet schuilen achter God in plaats van bij God?

Wanneer de beweegreden zijn om te vaccineren omdat dat God het vaccin gegeven heeft, geeft het ons rust.
Maar gaat het dan niet om onze gemoedstoestand?
De rust die we vinden in de werking van het vaccin?
Gaat het dan niet om onszelf? Dan gaat het niet om het vertrouwen dat God ons leven in handen heeft.
Dan gaat het om onze “ik”. Maar een leven in relatie met God gaat niet meer om ons. Onze “ik” moet sterven, het gaat niet meer om ons, het gaat om de Heere Jezus Christus.
Het uitzien naar wat God doet, geeft vele malen meer vreugde en zekerheid dan de verwachting van zo’n spuitje, hoor.
In het leven van een kind van God leeft het vertrouwen dat het goed is wat God doet. Het moet nog maar bewezen worden wat de werking van het spuitje is.

Heb je besloten te kiezen voor het vaccin? 
Mag ik even persoonlijk zijn en je wat vragen stellen waarom?

Maar eerst nog even dit:
Zie het verhaal van Daniël en zijn vrienden aan het hof van Nebukadnezar.
Ze krijgen andere namen en ander eten om aan te passen aan de wil van de koning om Babylonische levensstijl snel eigen maken, een soort heropvoeding. Daniël, wat betekent: “mijn God is rechter” en Beltsazar, wat betekent: “bescherm de koning”. Zijn naam moest veranderd worden Maar:

Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijze des konings, noch met den wijn zijns dranks; daarom verzocht hij van den overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen.”
Daniël 1:8(SV)

Daniel koos er voor om God trouw te zijn.
Onze huidige situatie in het Coronagebeuren is te vergelijken met Daniel en zijn vrienden aan het hof van de koning van Babel.  

Wat ik je nog wilde vragen:

Is het soms dat je angst hebt om het Coronavirus op te lopen?

Angst
Kiezen voor het Covid-19 vaccin is een teken van angst. Angst is ongeloof, bang om het Coronavirus op te lopen met de eventuele gevolgen. We willen het voorkomen en d.m.v. het vaccin tegen gaan en ons leven in eigen hand proberen te houden. Een gelovige mag zijn leven in Gods handen leggen en hoeft dan toch geen angst te hebben?
Als we geloven vertrouwen we op God.

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.
1Johannes 4: 18(sv)

Dat is nogal wat, wat Johannes hier zegt! Wat doet het nu met je?
“In de liefde is geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit”
Als je Jezus lief hebt ben je niet bang. De volmaakte liefde, van God Zelf verkregen, zorgt dat je geen angst hebt. “De vrees heeft pijn” wil zeggen dat angst benauwdheid en kwelling veroorzaakt. “en die vreest, is niet volmaakt in de liefde”. Iemand die bang is heeft de volmaakte liefde niet en heeft Jezus niet lief.

Of heb je niet het vertrouwen dat God alles in Zijn Hand heeft?

Vertrouwen
God is een liefhebbende en zorgzame Vader voor zijn kinderen. Het leven van een oprecht gelovige is in de handen van Hem, de Allerhoogste. Zou Hem enig iets uit de hand lopen? Ontken je dit niet wanneer je voor het vaccin kiest? Er is dan toch geen vertrouwen en daarmee ongeloof, wat God zo veel verdriet doet?

Denk je dat God niet boven alles staat?

Wanneer God tot Zijn heerschappij komt in ons leven, blijven vaak de omstandigheden wel dezelfde, maar ze komen in een ander licht te staan. De problemen zijn er dan nog wel, maar die bepalen ons leven niet meer maar God, die altijd weer op een vaak zo verrassende manier voor de uitkomst zal zorgen.

En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus
1Thessalonicenzen 5:23(sv)

Ja maar het vaccin is wel een gave van God”.

Denk je dat echt?
Welke God, Die van David of die van Nebukadnezar?
Laat je niet misleiden.
Er staat niets in de Bijbel wat daar naar wijst.
Het is door wetenschappers vastgesteld dat embryo’s gebruikt worden om het vaccin samen te stellen. Zou God ongeboren baby’s voor ons willen gebruiken omdat wij Hem niet vertrouwen?
Ook is vastgesteld dat er chemische stoffen en stoffen om ons DNA te wijzigen aan het vaccin zijn toegevoegd.
Enig idee wat men dan met je kan doen?
Lees er hier meer over. Onderzoek en bidt waarvoor je moet kiezen.

“Je bent een complotdenker” denk je misschien.

Als je het zo wilt noemen, ja. Ik denk dat ieder oprecht christen een complotdenker is. De benaming heeft in mijn visie de laatste tijd meer een negatieve lading gekregen. Als je werkelijke waarheden uit die buiten de regels zijn wordt je als “complotdenker” werkelijk uitgescholden. Het komt over dat je zelf het complot bedacht hebt. Het benaderd het “complotbedenker” zijn. Daarom zou ik mezelf als “Complotwaarnemer” willen bestempelen
In het paradijs begon het eerste complot al. Het complot van satan. En zoals we weten gaat hij steeds door. Als je je enigszins verdiept in het Coronagebeuren kom je er achter dat het werkelijk een complot is.

“Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt”.
Jacobus 4:7,8(sv)

Heb je onderzocht waar het vaccin uit bestaat?

God wil dat we alles onderzoeken.
Er wordt ons zoveel vertelt, er zijn zoveel dingen die op ons afkomen. Is het goed, klopt het wel wat men zegt? Uiteindelijk is het niet zo belangrijk wat anderen van dergelijke zaken vinden. Zelfs niet wat je er zelf van vindt. Het belangrijkste is dat je er achter komt wat God er van vindt. Dat kan door middel van bidden en Zijn Woord onderzoeken. Laat eens volledig langs je heen gaan wat een ander, zelfs de dominee, zegt en vraag God wat je moet doen en volhardt in een antwoord. Als het werkelijk aan je hart ligt een antwoord van God te verwachten, dan kan Hij je antwoorden.

Klik op de foto voor meer info.

Zou het geen misleiding kunnen zijn?

Misleiding
God geeft nooit iets “voor het geval dat”, ook geen vaccins.
Satan is er continu op uit om mensen te misleiden, dag en nacht. Hij vertelt je dat je het vaccin moet nemen, dat het van God komt want hij wil niet dat je opziet naar God en in de verwachting van Hem leeft. De gehoorde bewering dat God mensen kracht en wijsheid gegeven heeft om het vaccin te maken is niet Bijbelgetrouw. God heeft ons zeker wel bepaalde wijsheid gegeven maar deze wordt heel vaak niet op de juiste manier gebruikt. God heeft ons ook geen wijsheid gegeven om hele kleine baby’tjes te doden en ons
DNA te wijzigen. Meestal is het bij zulke gedachten eigenbelang, wat satan ons ingeeft en wij naar luisteren.

Doch de Geest zegt duidelijk,  dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen.
1 Tim. 4:1(sv)

Is het niet dat we ons volharden prijsgeven?

Volharden
Volharden is niet tanden op elkaar en doorgaan. Nee, volharden is in het vertrouwen op God, ziende op Jezus, de weg gaan in deze wereld vol van misleiding en verleiding. Bijvoorbeeld uitziende Jezus te ontmoeten. God heeft ons geen moeiteloos leven beloofd maar wel een behouden toekomst. Als je kiest voor het vaccin, zie je er dan wel naar uit, koste wat kost, Jezus te ontmoeten en Hem de dienen, loven en te prijzen? Of wil je liever nog een tijdje, op een voor jezelf zo aangenaam mogelijke manier, hier blijven? Jezus zegt “wie Mij niet lief heeft boven alles, is mij niet waard”
Jazeker, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen maar wel in afhankelijkheid van God.

Ik heb zomaar eens een aantal vragen aan je gesteld. Vragen die van levensbelang zijn. Dan bedoel ik niet om in leven te blijven wegens Corona. Nee, om de levende relatie met God in Jezus Christus te behouden.  
We moeten er de tijd voor nemen Hem lief te hebben en dat kan niet als we ons bezig houden met allerlei gebeurtenissen om ons heen, het is satans doel om ons van God af te houden. Nogmaals, wanneer God over ons leven gaat heersen, blijven vaak de omstandigheden wel zoals ze zijn, maar ze komen in een ander licht te staan. De problemen zijn er nog wel, maar die bepalen ons leven niet meer maar God, die altijd weer op een vaak zo verrassende manier voor een uitkomst zal zorgen.

Wellicht zeg je “Maar ik heb die relatie met God niet“.

Dan ben ik van mening dat je een veel groter probleem hebt, dan het risico van de gevolgen van Corona op te lopen. Als je vanavond komt te sterven, wat dan? Maar er is een oplossing!
Bekeer je en laat je met God verzoenen. Hij staat te wachten met open armen en zal diezelfde armen om je heen slaan wanneer jij erkent dat je gezondigd hebt en om vergeving vraagt met geheel je hart. Hij wacht dat je jou leven in Zijn handen legt, zodat het hoogste goed je ten deel zal vallen.

Lieve lezer,  het Coronagebeuren is een list van de boze. Zijn hoogste doel is angst zaaien.
Ook worden er door middel van de maatregelen allerlei verplichtingen opgelegd waar we moeilijk of niet onderuit kunnen zonder gestraft te worden. Er zijn veel mensen gestorven als het gevolg van Corona maar ook veel als gevolg van de maatregelen.  De Suïcidaliteit neemt toe en is hoger dan ooit tevoren. Wanneer wij de boze, in Jezus’ Naam, overwinnen, worden we vervuld met een onuitsprekelijke vrede! Dan weten wij ons door engelen Gods omringd om ons te bewaren op de wegen van God.
We kunnen dan wandelend met God, met het hoofd omhoog en het hart naar boven alles dragen in de kracht van de Heilige Geest.

Neem gerust contact op als je er eens over wil spreken.
Dagelijkslevenmetgod in je mailbox?
Klik hier.

Deel deze pagina a.u.b.