Kolossenzen 2: 8-10
8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, 9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; 10 en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.

Het was al langere tijd mijn verlangen om dienstbaar voor God te zijn. Ik mocht een boek schrijven maar ik wilde meer. Wilde vertellen over God en Jezus. Wilde mensen bewegen zich te bekeren en tot Jezus te gaan. Ik bracht het ook al langer bij God. Ik was actief zoekende en keek er naar uit wat God zou gaan doen. Op een avond werd ik gebeld met de vraag of ik deel uit wilde maken van een Alpha team bij een plaatselijke kerk. Ik werd blij van de vraag en antwoordde direct met een ja. Ik werd er blij van. Maar het was een andere blijdschap dan de onbeschrijflijke vreugde die ik kende, wanneer God in mijn hart iets liet weten. Maar ik had niet het gevoel dat het niet goed was. Waarom was ik blij? Ik denk omdat er gebeurde wat ik wilde. Nu vraag ik mij af: “Was dat van God? Nee, ik ben misleid. Zo zie je dat ons gevoel misleidend kan zijn.

Ik heb notabene mensen getracht te leren hoe ze Gods stem kunnen verstaan terwijl ik Hem op dat moment zelf niet verstaan heb! Het was niet Gods stem, ik heb me laten misleiden. Ik heb het bij God gebracht, dan mag het weg zijn en God geeft weer rust.

Vaak heb ik de neiging gehad om Alpha te promoten hier op m’n site maar elke keer had ik niet de vrijmoedigheid om het te doen.
Nu weet ik waarom.

Ik heb de Alpha cursus op ander manieren gepromoot, maar nu ben ik zo ver dat ik mensen moet waarschuwen, hoe misleidend het uiteindelijke doel van Alpha is. Er is veel informatie over christelijk Nederland, eigenlijk de wereld, tot me gekomen en ben wakker geschud.

De eenheid in de eindtijd waar velen naar streven is een belangrijk werk van duistere machten.
Men streeft er naar de kerkmuren te verwijderen en een eenheid in het christelijk geloof te krijgen. Dat juich ik enorm toe. We moeten één gemeente in Jezus Christus zijn!

Vele gevaarlijke personen zoals de Paus, Rick Warren, Tim Keller, organisaties zoals Alpha, Mozaiek0318, maar ook het Vaticaan willen een bijdrage leveren aan de nieuwe wereldorde, waar de antichrist  zal regeren. Dan gaan i.p.v. kerkmuren de geloofsmuren weg. Dan kunnen ze God dienen met één geloof. Dan moet het rooms katholieke, boeddhistische, de islamistische en het christelijke geloof één religie vormen: De chrislam. Allemaal water bij de wijn met als één leider: de antichrist.

Zie hier het citaat uit de uitgave van “Alpha Live” editie 2019 van Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland.

“Bij Alpha Nederland was er al jaren een verlangen om de Rooms-katholieken kerk te helpen met haar missie. We baden vaak voor een ingang. Dit boek (God renoveert) blijkt zo’n ingang te zijn. Bisschoppen, priesters en leken die het lezen, omarmen het gedachtegoed. Ze willen niet bezig zijn met fusies, crimp en crises. Ze willen missionair bezig zijn en verlangen naar vermenigvuldiging…….”

En wat nu! Zul je zeggen.
Ja wat nu. Nu komt het er op aan of we alles los willen laten, of we Jezus lief hebben boven alles.

Hieronder de link naar de site waar o.a. de voorgenomen mis tijdens Alpha gepland staat en LHBT welkom is.

D.m.v. een rechter muisklik op de site waar je terecht komt, kun je in het menu vertalen.


Hieronder enkele citaten van invloedrijke mensen.

“Alpha-cursussen … zijn kansen om oecumenische saamhorigheid onder christenen te versterken en een gezamenlijke verkondiging van geloof in Christus in de wereld van vandaag.”Kardinaal Walter Kasper, president van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de christelijke eenheid.

Het is duidelijk wat Walter Kasper beoogd; Alpha samen gaan met Rome.

“Een van de meest effectieve evangelisatie-instrumenten voor de 21ste eeuw.” – Rick Warren, Senior Pastor, Saddleback Church.

Bij Rick warren is het nog niet helemaal doorgedrongen dat we een onveranderlijke God van eeuwigheid hebben.

Naar mijn mening vervult Alpha een ongelooflijke taak, door mensen geïnteresseerd te maken in geloof en om geloof relevant te maken voor de moderne mens. Ik waardeer vooral de oecumenische geest van de Alpha-cursus: er is geen druk op iemand om zich bij een andere denominatie aan te sluiten, maar alleen om Jezus te vergezellen en Jezus centraal te stellen. ”- Vader Raniero Cantalamessa, predikant voor het pauselijk huishouden.

Raniereo wil duidelijk samenwerking tussen christelijke kerken en vindt dat de oecumenische geest van Alpha goed is.
Eigenlijk als één kerk met één leider.

.

“Het Alpha-formaat is absoluut een enorme verbetering en geschikt voor onze tijd, omdat het proces is betrokken in plaats van een snelle presentatie en het meer gemeenschappelijk is.”- Tim Keller, Author & Senior Pastor, Redeemer Presbyterian Church

Tim Keller vindt Apha een verbetering.
Als ik de site van Alpha bekijk gaat het alleen om de mens en niet om God.

.

Voor mij is Alpha een uitdrukking van het werk van de Heilige Geest … Het is toegankelijk, het is gemakkelijk en het is gebruiksvriendelijk. Het is buitengewoon. Het leidt mensen naar een persoonlijke relatie met Jezus en bouwt een gemeenschap op die zich met de wereld bezighoudt en die ten goede verandert. ” – Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury.

De gevaarlijke woorden van Justin Welby “…en bouwt een gemeenschap op die zich met de wereld bezighoudt en die ten goede verandert.”
Dit is waar een oprecht christen bang voor is.
Hij noemt het zelfs het werk van de Heilige Geest terwijl het Santan’s paradepaardje is.

Efeze 5
10 Beproevende wat den Heere welbehaaglijk zij.
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.

Wie uit die verwondering leeft laat zich niet meer meeslepen door de ‘wereldgeesten’: de denkpatronen van deze wereld, maar laat zich bepalen door alles wat Jezus hem leert!

De ontmaskering van de Alpha cursus.