Als u vanavond komt te sterven, wat dan? 

“Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme.”
Efeziërs 2: 8,9 (sv).

Onze zonden hebben ons gescheiden van een rechtvaardige en Heilige God, maar in Zijn barmhartigheid en liefde jegens ons heeft Hij een uitweg gemaakt voor allen die er naar zoeken. 
Ik praat met je, hier en nu.
God heeft een geweldig geschenk voor je, het kost je niets, maar het zorgde ervoor dat Zijn Zoon Jezus Christus elke druppel bloed vergoot, zodat Hij het voor je kon kopen. Wat het is? Het is uw redding.

“Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.”
Romeinen 5: 8-10 (sv)

Er is een straf voor uw zonden.  

“Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.”  
Romeinen 6:23 (sv)

“En gelijk het den mensen gezet is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel.”  
Hebreeën 9:27 (sv)

Jezus Christus is Gods voorziening voor uw zondige toestand.

“Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren” Romeinen 5: 8 (sv)

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderve, maar eeuwig leven hebbe” 
Johannes 3:16 (sv)

U kunt nu worden gered. 

Ben je een zondaar? Ik wil je vertellen dat verlossing geen ‘magische gebeurtenis’ is, geen  “vrijbrief uit de gevangenis” of een “30 seconden gebed” dat iemand je laat bidden. Redding is een belofte op het bloed van Jezus, zoals de Bijbel verklaart, wanneer jij, de zondaar, je zonden meeneemt naar een zondeloze Redder – Jezus Christus – en je je zonden inruilt voor Zijn gerechtigheid.

Jezus Christus werd gekruisigd, stierf, werd begraven en stond op de derde dag weer op, volgens de Bijbel. 

Hij deed dat allemaal voor jou, om jou gratie te kopen om JOU VRIJ TE GEVEN. Het enige wat je hoeft te doen is voor dat GRATIS CADEAU kiezen of weigeren.  Als je voor Jezus kiest, zegt de Bijbel dat je op het moment dat je sterft bij Christus in de hemel zult zijn om nooit meer te sterven. Wat wil je?

Nee, jarenlange kerkgang, opvoeding of Bijbelkennis brengt ons geenszins eeuwig leven. Door overgave en erkenning van onze zonden en een daar door uit genade ontvangen oprecht geloof in Jezus Christus, door de Heilige Geest, mogen we uitzien naar een GEWELDIGE toekomst

“Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met den mond belijdt men ter zaligheid.” 
Romeinen 10: 9-10 (sv)

 Bidt en vraag de Heere: 

“Heere Jezus, wees mij zondaar genadig en red mij. Ik ontvang u nu met een berouwvol hart als mijn persoonlijke Redder ……..”

“Want een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.”
Romeinen 10:13 ( sv)

En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.”
Jeremia 29:13 (sv)

Doe het alsjeblieft! Hij staat op je te wachten met open armen, die Hij om je heen zal slaan, als je je leven aan Hem geeft.

Neem gerust contact op als je vragen hebt.

 

Het gaat niet om het goede wat we gedaan hebben,
maar hoe God er op geantwoord heeft.

 U kunt gratis E-books en een luisterboek downloaden. Ook kunt u de beoordeling van de uitgever en recensies van lezers lezen en contact zoeken met de auteur. Tevens kunt u interessante artikelen vinden in het belang van het dagelijkse leven.

Gratis E-Books

 

Medio December beschikbaar.

 

Het antwoordt van God op de wil om dichter bij Hem te leven.
Ook als luisterboek beschikbaar.

In deze serie korte gesprekken zijn een jonge man en vrouw met elkaar in gesprek over het nut van het leven.

 

Het doel mensen in beweging te zetten en hopelijk dichter bij God brengen.