Komen mensen die Jezus liefhebben alleen te staan?

Misschien vraag je je af waarom ik over mensen “die Jezus liefhebben” spreek en niet over “gelovigen” of “christenen”.
Dat is om de eenvoudige reden dat alles wat enigszins met welk geloof dan ook te maken heeft, al bij de gelovigen geschaard wordt.
En dat eenieder die een christelijke beweging bijwoont of nastreeft zich een christen noemt.
Zo zijn bijvoorbeeld onderzoeken betreffende christenen en niet-christen volkomen waardeloos.

Nee, zo zou ik het in de algemeenheid niet willen noemen, dat mensen die Jezus liefhebben “alleen” komen te staan.
De scheiding die er nu ligt zal dan wel openbaar komen.
We leven in een bijna ogenschijnlijke Godverlaten wereld vol leugen en bedrog.
Het gaat om winstbejag, heerschappij en angst.
Mensen die zich niet in deze wereld willen mengen is een bepaalde gezegende groep die “op zich” staat.
Daar bedoel ik niet mee “op zichzelf” want dat is onmogelijk.
Om staande te kunnen blijven in deze verschrikkelijke wereld heb je God werkelijk nodig.
Wellicht zeg je, “ik heb er nog geen moeite mee om de leugens te weerstaan.
Het is mij wel duidelijk dat het nieuws niet te vertrouwen is en dat onze regering in een crimineel complot verwikkeld is.”
Dat is juist wat je nodig hebt om staande te kunnen blijven.
Het is wat God geeft, Hij heeft je de geest van verblindheid weggenomen.
In de kracht van Jezus Christus, door Zijn verlossend werk uit de ban van satan, heb je het vermogen ontvangen en zijn je ogen geopend om te zien hoe de werkelijkheid is.
Door de Heilige Geest heb je het onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad ontvangen.
Ik heb getracht mensen een beetje te laten zien hoe de wereld er uit ziet, wat er werkelijk gebeurt maar niets overtuigt hen van de sluwe satanische situatie in de wereld.
Alleen voor mensen die enige twijfel hadden en open stonden heeft God me willen gebruiken een juiste kijk op de situatie te geven en een bepaalde inzicht kregen.
Ik spreek mensen die Jezus liefhebben die ook ervaren dat het onmogelijk is door die manipulatie heen te komen.
Dat klopt ook eigenlijk wel want wij kunnen het van satan nooit winnen, het betekent dat God het moet doen en wij als oprecht christen Hem erom smeken.
Hij heeft ons de geest van verblindheid weggenomen, dan is ons verlangen dat Hij dat ook andere mensen doet, toch?
Het bijzondere is dat God deze verblindheid ook wegneemt bij bepaalde niet-christenen.
Zij zullen een tijd tegemoet gaan waarin ze zich af vragen hoe het komt dat oprecht gelovigen in het vertrouwen staande kunnen blijven.
Dan zal de taak van gelovigen zijn hen er op te wijzen dat Jezus Christus De Weldoener is en getuigen Wie Hij is en zij mogen zijn in Hem.    

De gezegende groep mensen die zien dat Satan de wereld steeds meer in zijn macht krijgt zullen elkaar, naarmate het wereldgebeuren toeneemt, zeer zeker en zeer hard nodig hebben.
Ze hebben elkaar nodig om elkaar te bemoedigen, te troosten, te verzorgen en voor en met elkaar te bidden.
Omdat banden met familie, vrienden, in welke vorm van verbondenheid ook, heel veel verbroken zullen worden.
We hebben elkaar ook nodig om te bidden voor anderen die nog in de ban van Satan leven.
Dat ze verlost worden van die ongekende sluwe list van hem.
Dat hun ogen en hart open gaan.
Hoe komt het toch dat de angst bij vele er nog steeds in zit, ondanks de “vaccinatie”?
Hoe blijft de stellige bewering dat het vaccin van God komt overeind?
Waar blijft het vertrouwen op God?
Hoe komt het dat in kerken, waar verkondigd werd dat het vaccin van God komt, nog steeds 1,5 m afstand wordt gehouden?
Hoe komt het toch, dat mensen die het vaccin genomen hebben, met de overtuiging dat hij van God komt nog steeds de 1,5 m afstand willen houden?
Vertrouwen we niet hetgeen wat God geeft?
Heeft Hij een onbetrouwbaar “vaccin” gegeven?
Of….vertrouwen we God “gewoon” niet en roepen maar wat.
De angst zit er nog steeds in omdat er niets is wat van God komt.
Omdat we iets van de werking van het vaccin verwachten en niet van God!
Omdat we met onze door Satan gezaaide angst niet naar God gaan.
Dat we naar het spuitje grijpen en onze rust daar in zoeken.
Als in Christus ons de waarheid helder wordt, dan pas komt de werkelijke vrijheid ons tegemoet.
Niet in angst en gebondenheid maar in die geweldige vrijheid kunnen we God pas dienen en alles van Hem verwachten.
Wanneer we overtuigt zijn van Zijn Goedheid en Trouw, dan worden onze ogen geopend om te zien wat er in de wereld gebeurd en dat Satan de macht overneemt.
Alleen als God onze ogen opent om te leven in het licht van Jezus zien we de duisternis van Satan. Als God onze ogen opent kunnen we Jezus pas volgen, kunnen we zien welke weg Hij gaat.

„Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.”
Joh.12:46

Wellicht zeg je: Wanneer de geest van verblindheid mij niet weggenomen is weet ik toch niet wat er gebeurt en kan er dan ook niets aan doen?
Dan wil ik je met een vraag beantwoorden “Heb je God nog wel nodig in je leven?”
Als je berust in die onwetendheid kun je niets van God verwachten.
God wil niet dat we op zichzelf leven, Hij wil dat we Hem om raad en bijstand vragen.
God wil dat we doen wat Hij wil, omdat Hij het beste met de mens voor heeft.
Hij zegt dat we alle dingen moeten onderzoeken en het goede behouden.
Dat is niet hetgeen wat wij denken dat goed is.
Nee, de zekerheid die we hebben ontvangen door de Heilige Geest voor degene die Jezus lief hebben, vertelt wat goed en fout is.
Oprecht gelovigen hebben geen angst, God heeft nog nooit het vertrouwen in Hem beschaamd, alleen beloond met Zijn Liefde en Trouw in Jezus Christus.
Als je van daaruit leeft ben je overwinnaar in Jezus Christus en heeft Satan geen vat op je.
Dan zie je er naar uit wat er gaat gebeuren, dan ben je benieuwd hoe God handelt en verlang je en zie uit naar Jezus’ komst.
Dan krijgt Jezus gestalte in je leven en mag je zien op die geweldige toekomst.
De toekomst om altijd bij Hem te zijn.

Lieve lezer, als Gods Geest je hart en denken vervult, krijgt je leven het vaste fundament van Gods onbaatzuchtige liefde, die alles samenbindt wat van God is.
En samen met al de anderen zal je dan doordrongen worden van de macht en de kracht van deze liefde van Christus die alle gedachten te boven gaat.
Dan word je gegrepen door die zuivere geest van aanbidding, die je voert tot de volheid Gods.

Zij die uit de ban van Satan losgekocht zijn hebben de verlossing.
Zij die in Christus alleen komen te staan zullen zich in saamhorigheid op kunnen trekken aan de woorden van dit prachtige oude lied.


Wij hebben de verlossing door Jezus’ dierbaar bloed.
Wij hebben de verzoening, o welk een kostbaar goed.
Wij hebben een Hogepriester, die voor ons bidt en pleit.
Wij hebben een schone erf’nis straks in de eeuwigheid.

Refrein:
Eén in de naam van Jezus, één zin en één gemoed.
Eén in ’t geloof der schriften, één in ’t verzoenend bloed.
Eén Vader, Die ons lief heeft, één Zoon die stierf aan het kruis.
Eén Geest, Die leidt door ’t leven en straks één Vaderhuis.

Wij hebben het ‘t Woord dat vast is, ’t Licht dat de nacht doorgloort.
Wij hebben Zijn belofte, zalig die ‘t leest en hoort.
Wij weten uit de teek’nen, Zijn komst is zeer nabij.
Maar heffen ‘t hoofd naar boven, Zijn komst toch maakt ons vrij.

Wij wachten Zijn verschijning, zien biddend uit naar Hem.
Wij reizen met elkander naar ’t nieuw Jeruzalem.
Wij zingen vol verwachting ’t blijde ‘Maranatha’.
Wij zullen Hem ontmoeten, Amen! Halleluja!

Wij hebben de verlossing.

Je bent rijk gezegend wanneer je oprecht dit lied als je lijflied kunt beschouwen?

Neem gerust contact op als je er eens over wil spreken.
Dagelijkslevenmetgod in je mailbox?
Klik hier.

Deel deze pagina a.u.b.