Christenen alleen?   Nieuw

“Nee, zo zou ik het in de algemeenheid niet willen noemen, dat mensen die Jezus lief hebben “alleen” komen te staan.
We leven in een bijna ogenschijnlijke Godverlaten wereld vol leugen en bedrog.
Het gaat om winstbejag, heerschappij en angst.
Mensen die zich……..

Vaccin door God gegeven?

“Het is niet mogelijk om op de juiste manier van iemand te houden en zo te handelen dat zijn gezondheid onnodig in gevaar wordt gebracht. Als we door de minimale last van het dragen van een masker anderen mogelijk kunnen beschermen tegen ernstige ziekten, dan…..

Doel van het vaccin

“Covid-19 wordt door de globalisten en de wereldleiders gezien als de katalysator voor de “Vierde Industriële Revolutie.” Die zogenaamde revolutie houdt maar één ding in: het uitrollen van het antichrist-systeem met het transhumanisme, waar men mens en technologie met elkaar………

De Nieuwe wereldreligie

“Hoe groot de sluwheid is om mensen mee te slepen naar een wereld die niets met het christelijk geloof te maken heeft. Die het doel heeft één religie te vormen in een christelijk jasje, behorend bij de nieuwe wereldorde.
We zullen schrikken wanneer we deze…….

Mis met Alpha

Kolossenzen 2: 8-10
8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, 9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; 10 en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.……

Bekeren

“Wat is bekeren nu eigenlijk?
Veel mensen verwarren bekering met wedergeboorte. Ons bekeren doen we zelf en God geeft de wedergeboorte, wanneer we ons bekeren.
Bekeren is omkeren, een andere weg inslaan. Je afwenden………..

Doel van het leven

“God heeft ons geschapen om samen met Hem een eeuwig leven te hebben, dat was Zijn doel.
Een leven zonder allerlei zaken die ons tegenstaan. Geen ziektes, pijn, druk, angst, jaloezie, enz.
Alleen maar vreugde, de Liefde van God ervaren en………….

Getuigen

“Getuigen van Jezus, wat Hij voor je doet en gedaan heeft, is een bevestiging van een relatie met Hem te hebben.
Wanneer je getuige bent, van bijvoorbeeld een ongeluk, kun je vertellen hoe het gegaan is. Want je hebt………. 

Jezus kennen

“Wanneer ken je iemand? Iemand kan zich aan je voorstellen. Zijn of haar naam, leeftijd en woonplaats noemen.
Wat voor werk hij of zij doet, al dan niet getrouwd zijn, wel of geen kinderen hebben….
Je weet dan wie hij of zij is maar daarmee ken je de………..

Zegen

“De gunst en bescherming van God noemen we “zegen”. Elk mens is tot op zekere hoogte gezegend.
Al het goede wat wij ontvangen is een zegen van God.
Op de momenten in ons leven die niet stroken met Gods wil, kan Hij……….. 

Keuze

“Kerkgang of Bijbelkennis brengt ons in de eerste instantie niet dichter bij God.
Het gaat om onze eigen persoonlijke, radicale keuze om te wijken van de goddeloze wegen van deze wereld, onze zonden…..